Adatkezelési tájékoztató​

Impresszum

Hartaiwerk Grafika & Reklámtechnika

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályba lép: 2020. szeptember 1. napján

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Preambulum

 

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Hartai Balázs e.v. ( a továbbiakban, mint: Adatkezelő ), illetve az általa üzemeltetett https://www.hartaiwerk.hu/ domain címen megtalálható weboldal felületén keresztül, vagy az Adatkezelővel bármely egyéb módon kapcsolatba lépő, szerződést kőtő természetes személyek ( a továbbiakban együttesen: Érintett ) jogait és kötelezettségeit, továbbá, hogy tájékoztatást adjon a személyes adatok kezeléséről.

 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban felhasznált jogszabályok felsorolását, valamint az egyes fogalmak magyarázatát az I., illetve II. számú melléklet tartalmazza.

 

 

Az adatkezelő adatai és elérhetősége:

 

Adatkezelő neve: Hartai Balázs e.v.

Székhelye: 9178 Hédervár Rózsa Ferenc u 44/B.

Adószáma: 56191332-1-28.

Nyilvántartási szám: 54824081.

Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 2624 664

Az adatkezelő e-mail címe: hello@hartaiwerk.hu   

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztat.

 

 

Az adatkezelés elvei – általános tájékoztató:

 

Az adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi alapelveknek megfelelően jár el:

Az adatkezelő vállalja, hogy

 

személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

személyes adatoatk csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”); 

kizárólag az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns adatokat kezel, továbbá, hogy az adatkezelési tevékenységét a feltétlenül szükséges adatok minimumára csökkenti („adattakarékosság”); 

minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölésre vagy helyesbítésre kerüljenek; („pontosság”); 

a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);  

a személyes adatokat kezelése során olyan technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmaz, amellyel biztosítható a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatok valódiságát illetve helyességét nem ellenőrzi, ezekért kizárólag az azt megadó személy tartozik felelősséggel.

 

Az adatkezelő gyermekek adatait nem kezeli. Az adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt ( kezel ) különleges adatokat, továbbá kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

 

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, az érintett a Tájékoztatóban körülírt jogait abban az esetben gyakorolhatja, ha az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt az adatkezelő részére.

 

Az adatkezelőt az érintett személyazonosságának megállapítása érdekben nem lehet további információk beszerzésére kötelezni annak érdekében, hogy megfeleljen a GDPR valamely rendelkezésének.

 

Az adatkezelő a részére átadott személyes adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információkkal, profilalkotást nem végez.

 

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adja át illetve továbbítja harmadik fél részére.

 

Az adatokat az adatkezelőn kívül az 5. pontban részletezett adatfeldolgozók ismerhetik meg a feladataik teljesítéséhez szükséges célokból, a feladatok teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben ( címzettek ). 

 

Adatkezelő mindenben együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (továbbiakban: Hatóság).

 

 

Az adatkezelő által tervezett adatkezelési műveletek leírása:

 

 

4.1. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

az érintettek köre: az adatkezelő weboldalán ( https://www.hartaiwerk.hu/ ) regisztráló természetes személyek  

 

az adatkezelés célja: a weboldal egyes funkcióinak (pl.: számlázási adatok mentése későbbi rendeléshez) használata, marketing célú e-mail megkeresések (Up-Sell, Down-Sell) promóciók küldése

 

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja); alapján

 

a kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási / szállítási cím, adószám

 

az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig folyamatosan, illetve a regisztráció törléséig ( az érintett a regisztrációja törlését bármikor, indoklás és korlátozás nélkül kérheti az adatkezelőtől )

 

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

az adatkezelő

az adatfeldolgozók

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok szolgáltatása önkéntes ( az érintett nem köteles azokat megadni ). Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tudja kihasználni a regisztráció nyújtotta kényelmi szolgáltatásokat.

 

 

4.2. Ajánlatkéréshez kapcsoló adatkezelés

 

az érintettek köre: a weboldal felületén, postai vagy elektronikus úton, telefonon illetve személyesen  árajánlatot kérő természetes személyek

 

az adatkezelés célja: az érintett részére tájékoztatás nyújtása, egyedi igényekre szabott árajánlat elkészítése, az adatkezelővel történő szerződéskötés elősegítése

 

az adatkezelés jogalapja:

 

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján; illetve

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján

 

a kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási / szállítási cím, adószám

 

az adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelő az árajánlat nyújtásához kapcsoló személyes adatokat:

 

amennyiben az árajánlatot az érintett elfogadja, a szerződés megkötését követő a Ptk. elévülésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 5 évig ( Ptk. 6:21. § – 6:25. § ) kezeli;

amennyiben az érintett az árajánlatot nem fogadja el, vagy az elfogadásra nyitva álló határidőn túl ( ajánlati kötöttség fennállása ) nyilatkozik, az érintett hozzájárulása alapján minőségbiztosítási okokból 5 évig illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli;

amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, a GDPR 89. cikk alapján statisztikai célból, a szükséges technikai intézkedések megtétele – mint az érintett azonosításának lehetetlenné tétele vagy álnevesítése – mellett 5 évig kezeli;

 

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

az adatkezelő

az adatfeldolgozók

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok szolgáltatása önkéntes ( az érintett nem köteles azokat megadni ). Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett részére nem tud személyre szabott árajánlatot készíteni.

 

 

4.3. A megrendelés kapcsolódó adatkezelés

 

az érintettek köre: a weboldal felületén, postai vagy elektronikus úton, telefonon illetve személyesen rendelést leadó, szolgáltatásra vonatkozó szerződést kötő természetes személyek

 

az adatkezelés célja: az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások valamelyikének igénybe vétele, egyedi grafikai munka elkészítésének megrendelése, termékvásárlás, szerződéskötés, a szerződés teljesítése

 

az adatkezelés jogalapja:

 

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján; illetve

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján

 

 

a kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási / szállítási cím, adószám, valamint a rendelés során az érintett által önkéntesen megadott, a szerződés teljesítését elősegítő egyéb információk

 

az adatkezelés időtartama: a szerződés megkötését követő 5 évig a Ptk. elévülésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően ( Ptk. 6:21. § – 6:25. § )

 

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

az adatkezelő

az adatfeldolgozók

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett – amennyiben szeretne terméket vásárolni, szolgáltatást megrendelni – köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud vásárolni / szolgáltatást megrendelni az adatkezelőtől.

 

 

4.4. Vászonkép készítés

 

az érintettek köre: a weboldal felületén vászonkép elkészítését megrendelő természetes személyek

 

az adatkezelés célja: a megrendelt vászonkép elkészítése, termékvásárlás, szerződéskötés, a szerződés teljesítése

 

az adatkezelés jogalapja:

 

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján; illetve

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján

 

a kezelt adatok köre: a jelen Tájékoztató 4.3. alpont szerint megadott adatokon kívül a fénykép, amelyből az érintett vászonképet kíván készíttetni

 

az adatkezelés időtartama:

 

az érintett által feltöltött fényképet a szerződés teljesítését követő 2 hónapig,

a szerződés teljesítéséhez szükséges további adatokat a szerződés megkötését követő 5 évig a Ptk. elévülésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően ( Ptk. 6:21. § – 6:25. § )

 

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

az adatkezelő

az adatfeldolgozók

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, az érintett – amennyiben szeretne terméket vásárolni, szolgáltatást megrendelni – köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud vásárolni / szolgáltatást megrendelni az adatkezelőtől.

 

Az érintett a fénykép feltöltésével egyidejűleg köteles tájékoztatni az adatkezelőt, amennyiben az különleges adatnak ( biometrikus adatnak ) minősül.

 

Az Adatvédelmi Rendelet (51) Preambulum bekezdése akként rendelkezik, hogy a fényképek kezelését nem szükséges szisztematikusan különleges adatkezelésnek tekinteni, mivel azokra csak azokban az esetekben vonatkozik a biometrikus adatok fogalommeghatározása, amikor a természetes személy egyedi azonosítását vagy hitelesítését lehetővé tevő speciális eszközzel kezelik őket.

 

Amennyiben az érintett a tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy csak késve tesz eleget, kizárólag az érintettet terheli a felelősség azokért az esetlegesen felmerülő károkért, amelyek azért következtek be, mert a feltöltött fényképet az adatkezelő nem a különleges adatokra vonatkozó szabályok alapján kezelte.  

 

 

4.5. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

az érintettek köre: valamennyi természetes személy vásárló / megrendelő, aki él a panasz lehetőségével

 

az adatkezelés célja: az adatkezelő által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő esetleges minőségi kifogások kezelése

 

az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja); alapján ( kötelezettséget megállapító jogszabály: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. – §  17/C. § )

 

a kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma; a szóban ( telefonon ) előterjesztet panasz esetén a telefonbeszélgetést rögzítő hangfelvétel.

 

az adatkezelés időtartama: a jegyzőkönyv elkészültét követő 5 évig

 

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

az adatkezelő

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, a panasz felvétele illetve a panaszkezelési eljárás lefolytatása érdekében az érintett köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az adatkezelő nem tud eleget tenni a panaszban foglaltaknak.

 

 

4.6. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

 

az érintettek köre: az adatkezelővel bármilyen módon ( különösen: telefonon, e-mailben, postai úton, a weboldalon keresztül ) kapcsolatba lépő természetes személy

 

az adatkezelés célja: az adatkezelővel kapcsolatba lépő személy tájékoztatása, termékkel, megrendeléssel kapcsolatos kérdések megválaszolása, a weboldal használatával kapcsolatos segítség nyújtása, folyamatban lévő ügy elintézése

 

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja); alapján

 

a kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám illetve bármilyen egyéb személyes adat, amelyet az érintett a kapcsolatfelvétel során az adatkezelő részre megad

 

az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügy elintézését követő 8 napig, legfeljebb azonban 2 hónapig

 

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

az adatkezelő

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok szolgáltatása teljesen önkéntes, az érintett a kapcsolatfelvétel során nem köteles személyes adatokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az adatkezelő az érintett kéréseinek csak annyiban tud eleget tenni, amennyiben azok nem igényelnek azonosítást.

 

 

4.7. A hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

az érintettek köre: a weboldalon keresztül a hírlevélre feliratkozó természetes személyek

 

az adatkezelés célja: a hírlevél adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, személyre szabott ajánlatok kezelése

 

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja); alapján

 

a kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím illetve az a tény, hogy az érintett a hírlevél-szolgáltatáshoz hozzájárult

 

az adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás esetén a hozzájárulás visszavonásáig (a hírlevélről való leiratkozásig)

 

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

az adatkezelő

az adatfeldolgozók

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok szolgáltatása önkéntes, az érintett nem köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tudja igénybe venni hírlevél-szolgáltatást.

 

 

4.8. A számviteli törvény szerinti kötelező adatkezelés

 

az érintettek köre: valamennyi vásárló / megrendelő ( természetes személy ) a szerződés létrejöttét követően

 

az adatkezelés célja: az adatkezelő számviteli törvényekben rögzített kötelezettségeinek való megfelelés biztosítása ( az adatkezelő a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat köteles megőrizni )

 

az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja); alapján ( kötelezettséget megállapító jogszabály: a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) )

 

a kezelt adatok köre: teljes név, számlázási cím, adószám

 

az adatkezelés időtartama: a vásárlást követő 8 évig

 

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

az adatkezelő

az adatfeldolgozók

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, az érintett köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az adatkezelő nem tud megrendeléseket felvenni ( és teljesíteni ).

 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a Tájékoztató 4.1-4.7 alpontban körülírt személyes adatok közül azokat, amelyeket a számviteli törvény szerinti kötelezettségei teljesítése körében is kezel, a 4.1-4.7 alpontokban meghatározott időtartamon túl – az adattakarékosság alapelvének fokozott figyelembe vétele mellett – a 4.8. alpontban rögzített időtartamon belül tovább kezelheti. Ennek jogalapja: GDPR 6. cikk c) pont : az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése: 2000. évi C. törvény 169. § (2).

 

 

4.9. Adatkezelés adatfeldolgozóként

 

Az adatkezelő a Facebook marketing kezelés szolgáltatása teljesítése során megismert személyes adatok tekintetében nem adatkezelőként, hanem adatfeldolgozóként jár el. E körben kizárólag az általa megbízás alapján kezelt Facebook oldalon keresztül üzenetet küldő természetes személyek nevét jogosult megismerni, az üzenet tartalmát nem. Az adatkezelés elveit, eszközeit nem jogosult önállóan meghatározni, az érintett további tájékoztatást a megbízással érintett Facebook oldal tulajdonosától kérhet.

 

 

 

Adatfeldolgozók igénybe vétele

 

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag abban az esetben továbbítja adatfeldolgozók részére, amennyiben azok a közöttük létrejött szerződés alapján megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az adatkezelés minden esetben megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

 

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy adatfeldolgozók megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

Könyvelési / bérszámfejtési feladatok végző adatfeldolgozó:

 

Név / cégnév: Kovács Ibolya 

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Laktanya utca 4. 1. 9

Elérhetősége: +3620 366 8372

 

Szállítási feladatok végző adatkezelő:

 

A postai szolgáltatásokról 2012. évi CLIX. törvény 54. § – 55. § alapján a szállítási feladatokat végző szolgáltató tevékenysége során tudomására jutott személyes adatok tekintetében adatkezelőként jár el, a jogszabályban meghatározott cél érdekében és ideig.

 

Webtárhely-szolgáltató adatai:

 

Cégnév: EzIT Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyzékszáma: 01-09-968191.

Email elérhetősége: info@ezit.hu

 

Az online bankkártyás fizetési rendszert működtető adatfeldolgozó:

 

Cégnév: OTP Mobil Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Cégjegyzékszáma: 01-09-174466.

 

Egyéb adatfeldolgozók:

 

Cégnév: Printmagus.com Zrt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos út 4.

Cégjegyzékszáma: 15-10-040363

Email elérhetősége: info@printmagus.com

 

Cégnév: Nyomtasdki.hu Kft.

Székhely: 7632 Pécs, Templom tér 5.

Cégjegyzékszáma: 02-09-075012.

Email elérhetősége: info@nyomtasdki.hu

 

Cégnév: Monocopy Bt.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Juhar utca 16.

Cégjegyzékszáma: 08-06-002442

Email elérhetősége: info@monocopy.hu

 

 

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 

6.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog:

 

Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, továbbá nem érinti a más jogcímen ( pl: a szerződés teljesítése vagy megkötése, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése ) folyamatban lévő adatkezelés jogszerűségét.

 

 

6.2. Az adatokhoz való hozzáférés ( tájékoztatás ) joga:

 

Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles az adatkezelő az érintett részére megküldeni.

 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A tájékoztatásban az adatkezelő a következő információkat adja meg:

 

mi az adatkezelés célja,

mik az érintett személyes adatok ( illetve azok kategóriái ),

kik a továbbított adatok címzettjei,

mi a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

az érintett jogarira vonatkozó tájékoztatás ( kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen ),

felügyeleti hatósághoz ( www.naih.hu) panasszal fordulhat,

ha harmadik személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.

 

 

6.3. A helyesbítéshez való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

 

 

6.4. A törléshez való jog:

 

Ön kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az általa tárolt személyes adatokat, amennyiben:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett olyan személyesadat-kezelés ellen tiltakozik, amely közvetlen üzletszerzés érdekében történik;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelésével kapcsolatosan került sor.

 

 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

vitatja a személyes adatok pontosságát ( ebben az esetben a korlátozás személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig tart );

az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

tiltakozott az adatkezelés ellen ( ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben )

 

Az adatkezelő azt az érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták, a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 

6.6. Adathordozhatóság:

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben:

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az Ön adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkében foglaltakat, továbbá nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

6.7. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, amennyiben az adatkezelés jogalapja: 

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;

profilalkotás

 

Az Ön tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Az adatkezelő eljárása az érintett tiltakozása esetén

 

Az adatkezelő a tiltakozást minden esetben köteles megvizsgálni. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. A vizsgálat a kérelem megalapozottságára terjed ki. Az adatkezelő a döntéséről a kérelmezőt írásban ( illetve a kapcsolatfelvétel során használt kommunikációs csatornán keresztül ) tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja. Az adatkezelő köteles a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Abban az esetben, ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, valamint abban az esetben is, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat. Az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül fordulhat a bírósághoz.

 

 

6.8. Jogorvoslati lehetőség, panasz

 

Panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet benyújtani.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

6.9. Bírósági jogérvényesítés

 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az érintett választása szerint az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti, vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

 

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a felügyeleti hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

 

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

 

 

6.10. Kártérítés és sérelemdíj

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem kizárólag az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

A weboldal üzemeltetője a weboldal a tervezettől eltérő működéséből eredő károkért nem tud felelősséget vállalni.

 

Az a személy, aki az adatkezelő részére más harmadik személy adatait adja át, vagy nem valós adatokat szolgáltat, a jogellenes adatkezelésből fakadó károkért teljes felelősséggel tartozik. 

 

 

Adatvédelmi incidens:

 

Az adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti azt az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

 

Az adatkezelő bejelentésben:

 

ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

közli a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az adatkezelő az adatvédelmi rendeletnek való megfelelés igazolása érdekében nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, továbbá a kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményekről, végül pedig az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedésekről, ide értve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.

 

 

Adatbiztonság:

 

Az adatkezelő az adatkezelés módjának meghatározásakor, és az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, továbbá olyan szükséges garanciákat épít be ( beépített és alapértelmezett adatvédelem ), amelyek a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai figyelembevételével alkalmasak az érintettek jogainak adatvédelmi elvek szerinti védelmére.

 

Az adatkezelő – amennyiben az adatkezelés informatikai rendszer igénybevételével történik – az informatikai rendszereihez való hozzáférési jogosultságot csak az adatkezelővel munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban álló személy részére ad.

 

Az adatkezelő a magas szintű adatbiztonság érdekében elkülönített jogosultsági szinteket alakít ki, amelyek kiosztása során az adatkezelő minden felhasználó részére csak a munkaköri ( illetve megbízási szerződésben rögzített ) feladatának ellátásához szükséges mértékben, és a szükséges időtartamig enged hozzáférést személyes adatokhoz.

 

Az adatkezelő minden munkavállalója ( ide értve a megbízási jogviszony keretén belül munkát végző személyeket is ) a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzés során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni.

 

Amennyiben az adatkezelés nem informatikai rendszer útján történik ( papír alapú adatkezelés ), az adatkezelési művelet során keletkezett dokumentumokat az adatkezelést végző személy nem hagyja őrizetlenül, a művelet befejeztével azokat elzárja.

 

Az adatkezelő az általa használt helyiségeket és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatok védelme érdekében különböző rendszereket működtet ( pl.: riasztó, tűzvédelmi rendszer stb. ).

 

Az adatkezelő az adatokat saját vagy bérelt szervereken tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközök őrzése minden esetben zárt szerverteremben történik, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

 

Az adatkezelő többszintű tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát az esetleges külső támadásoktól, továbbá a kezelt adatokat tartalmazó adatbázisokról biztonsági másolatokat készít ( készíttet ) annak érdekében, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

 

Az adatkezelő az adatkezelési műveletek során fokozottan ügyel arra, hogy az egyes műveletek visszakereshetők és nyomon követhetők legyenek ( naplózás ), továbbá mindent megtesz a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

 

 Záró rendelkezések:

 

A jelen tájékoztató a hatályos jogszabályok, továbbá rendelkezésre álló – Felügyeleti Hatóság által kibocsátott – állásfoglalások alapján, elsősorban az általános adatvédelmi rendeletnek ( GDPR ) való megfelelés érdekében készült. A tájékoztató elkészítésekor hatályos a jogi környezet megváltozása esetén az adatkezelő a Tájékoztató tartamát felülvizsgálhatja és a szükséges módosításokat a felek egyidejű tájékoztatása mellett eszközölheti.

 

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2020. szeptember 1.

 

 

 

 

 

 

  1. melléklet

 

Felhasznált jogszabályok:

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR” )

 

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ( a továbbiakban: „Infotv.” );

 

  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.” );

 

  1. évi C. törvény a számvitelről;

 

  1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. melléklet

Fogalom meghatározások:

 

 

érintett:  bármely természetes személy, akit személyes adat alapján –így például név, cím, születési hely, idő azonosító jele, stb. – alapján azonosítottak vagy – közvetlenül vagy közvetve – ezen adatok alapján azonosítható

 

személyes adat:  azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

 

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

adatkezelés korlátozása:  a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

 

adattovábbítás:  az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; vagyis bármely –az érintetten és az adatkezelőn kívüli- személy számára történő hozzáférhetővé tétele

 

adattörlés: olyan művelet, mely az adatokat felismerhetetlenné teszi, olyan módon, hogy a helyreállításuk többé már nem lehetséges;

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, amely a weboldallal, felhasználói magatartással kapcsolatos információkat tartalmaz;

 

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

 

számviteli bizonylat: minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. (2000. évi C. törvény 166.§)